Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

15-06-2016 Vatican.va

cq5dam.web.800.800 (3)

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

15 czerwca 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Dziś w perspektywie miłosierdzia odczytujemy wydarzenie przywrócenia wzroku niewidomemu z Jerycha (por. Łk 18,35-43). Ów niewidomy siedział przy drodze i żebrał (por. w. 35), podczas gdy ludzie przechodzili zajęci swymi sprawami. Droga, która może być miejscem spotkania, była dla niego miejscem samotności.

Jest to smutny obraz człowieka usuniętego na margines. Woła przyzywając Jezusa, ludzie go ganią, aby go uciszyć. Nie mają dla niego współczucia. Ślepy, nie dając się zastraszyć woła wielokrotnie do Jezusa, uznając go za Syna Dawidowego, oczekiwanego Mesjasza, który według proroka Izajasza, otworzył oczy niewidomym (por. 35, 5). W przeciwieństwie do tłumu, ten ślepiec widzi oczyma wiary. „Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie” (w. 40), a zatem wziął go z pobocza i umieścił w centrumuwagi swoich uczniów i tłumu. Jezus uświadamia wszystkim, że głoszenie Dobrej Nowiny wymaga umieszczenia w centrum drogi tego, który został z niej wykluczony.

Pytając niewidomego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (w. 41), Syn Boży staje przed nim jako pokorny sługa. Ślepiec prosił, aby mógł znowu widzieć, a jego pragnienie zostało wysłuchane: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 42). Dzięki wierze może teraz widzieć, a przede wszystkim, czuje się kochany przez Jezusa. Dlatego „szedł za Nim, wielbiąc Boga” (w. 43): wyruszając za Panemstał się uczniem i członkiem Jego wspólnoty. Ten, którego chciano uciszyć, obecnie świadczy donośnym głosem o swoim spotkaniu z Jezusem z Nazaretu, a „cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu” (w. 43).

[Santo Padre]

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Carissimi, sulla strada del nostro pellegrinaggio terreno spesso possiamo incontrare uomini che, per diverse cause, sono stati spinti ai margini sociali e – spesso senza parole – gridano la salvezza, l’aiuto, un po’ di interesse, di compassione, un gesto di solidarietà e di inclusione nella vita della società. Non ci manchi mai la sensibilità e il desiderio di venire incontro a queste persone, affinché le nostre parole e opere siano un segno efficace della misericordia di Dio. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo!

[Speaker]

Witam polskich pielgrzymów. Kochani, na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania często możemy spotkać ludzi, którzy z różnych powodów zostali zepchnięci na margines społeczny i – często bez słów – wołają o ratunek, pomoc, odrobinę zainteresowania, współczucia, gestu solidarności i włączenia w życie społeczne. Niech nam nigdy nie zabraknie wrażliwości i chęci wyjścia naprzeciw tym osobom, aby nasze słowa i czyny były skutecznym znakiem miłosierdzia Bożego. Z serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!