Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka

2016-09-21 Vatican.va

udienze 10

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

21 września 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Speaker: [Bracia i siostry, warto raz jeszcze przypomnieć sobie hasło Roku Jubileuszowego: „Miłosierni jak Ojciec”. Zechciejmy odczytać je w kontekście słów Pana Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). To polecenie oznacza, że doświadczając Bożego miłosierdzia my także mamy okazywać innym miłość, współczucie, miłosierdzie. Nasza miłość niestety zawsze będzie niedoskonała. Chrystus wie o tym, ale pragnie, by każdy z uczniów był świadkiem i przekazicielem Jego miłosierdzia. To zadanie dobrze określają dwa słowa: „przebaczać” i „dawać”. Chrystus wzywa: „Nie sądźcie…, nie potępiajcie…, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37). Należy piętnować grzech, ale osądzanie i potępianie błądzącego brata jest błędem. Naszym obowiązkiem jest budzenie w nim godności dziecka Bożego i towarzyszenia mu w drodze nawrócenia. Ważnym wyznacznikiem miłosierdzia jest „dawanie”. „Dawajcie, a będzie wam dane; miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną” (w. 38). Bóg zawsze daje więcej, niż na to zasługujemy. Chce byśmy i my wobec innych byli szczodrzy. Hasło „Miłosierni jak Ojciec” powierza nam cenną wskazówkę: tym, co otrzymujemy od Boga mamy dzielić się z braćmi; musimy jednak pamiętać, że taką miarą, jaką my mierzymy, zostanie i nam odmierzone (por w. 38). Niech miłość miłosierna będzie naszym zadaniem i drogą, którą mamy podążać w życiu.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Auspico che il vostro soggiorno a Roma rafforzi la vostra fede e la vostra comunione con la Chiesa. Attraversando la Porta Santa chiedete il dono dell’indulgenza per voi stessi, per i vostri cari e per i vostri defunti. Questo passaggio sia per voi un segno della misericordia di Dio. Lo spirito dell’amore reciproco pervada i vostri cuori e irradi quella Misericordia che non avrà mai fine. Vi benedico di cuore.

Speaker:

[Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę, by wasz pobyt w Rzymie umocnił waszą wiarę i więź z Kościołem. Przechodząc przez Drzwi Święte wypraszajcie dar odpustu dla was samych, dla waszych bliskich i zmarłych. Niech to przejście będzie dla was znakiem Bożego miłosierdzia. Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym Miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca. Z serca wam błogosławię.]